Voorwaarden en Privacy verklaring

Belangrijk: deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de Change Hairstyling™ website en/of gebruikers van mobiele diensten van Change Hairstyling™.

Definities
Bezoeker = een ieder die een Change Hairstyling™ website bezoekt of van (een deel van) de Change Hairstyling™ website gebruik maakt of gebruikt maakt van de mobiele diensten van Change Hairstyling™.
Change Hairstyling™ website en mobiele diensten = alle pagina’s en mobiele diensten, in welke taal dan ook, waar deze Gebruiksvoorwaarden door Change Hairstyling™ op van toepassing zijn verklaard of waarop door Change Hairstyling™ naar deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement wordt verwezen.

Disclaimer
De Change Hairstyling™ website en mobiele diensten zijn met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Change Hairstyling™ kan niet garanderen dat de (mobiele) (web)sites (applicaties), apparatuur en de verbinding foutloos of ononderbroken of ongewijzigd functioneren. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid dienen te toetsen.
Op de Change Hairstyling™ website en via de mobiele diensten van Change Hairstyling™ kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten tussen een derde en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (algemene) voorwaarden (van de derde) van toepassing.
 
Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en mobiele diensten welke niet het eigendom van Change Hairstyling™ zijn dienen enkel ter informatie van de bezoeker van de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten. Bij het gebruikmaken van verwijzingen of hyperlinks aanvaardt Change Hairstyling™ geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.
 
Copyright
De bezoeker is ten aanzien van de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten slechts bevoegd de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten te gebruiken en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Change Hairstyling™, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Change Hairstyling™. Dit houdt in dat er niets aan de Change Hairstyling™ website en mobiele diensten en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden zonder toestemming van Change Hairstyling™ niet is toegestaan.
 
Privacystatement
Change Hairstyling™ respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van onze Change Hairstyling™ website en mobiele diensten zo veilig mogelijk gebeurt. Change Hairstyling™ verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De persoonsgegevens gebruikt Change Hairstyling™ voor het aangaan en het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, fraudebestrijding, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Bezoekers die geen prijs stellen op informatie over nieuwe producten en diensten, informatie wensen over de over hen bijgehouden gegevens en/of onjuiste gegevens willen corrigeren kunnen hun gegevens hiertegen laten blokkeren, opvragen en/of laten corrigeren kan gebruik te maken van ons contactformulier op de Change Hairstyling™ Website.

Toepasselijk recht en geschillen
De Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Change Hairstyling™ wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Change Hairstyling™ en de bezoeker.
 
Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
Change Hairstyling™ behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement te wijzigen. Controleer daarom indien je onze Change Hairstyling™ website en mobiele diensten gebruikt regelmatig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van Change Hairstyling™.

Contact
Je kan contact opnemen met Change Hairstyling™ door gebruik te maken van het contactformulier op de Change Hairstyling™ Website. Het contactformulier is gemakkelijk te vinden op de contactpagina van onze website, of via Contact rechtsonder op onze websitepagina’s. In een paar stappen kan je  eenvoudig het formulier invullen en eventuele (schriftelijke) documentatie als bijlage meesturen.

Zie ook: Cookie Verklaring